ورود توسط

آنزیم های کبدی در آزمایش خون

آنزیم های کبدی در آزمایش خون آزمایش آنزیم های کبدی در آزمایش خون، التهاب و آسیب کبد و همچنین عملکرد کبد را مشخص می کند. آنزیم های کبدی شامل ALT، AST، آلکالین فسفاتاز است. آزمایش عملکرد کبد شامل: PT، INR، آلبومین و بیلی روبین می باشد. کی باید آزمایش کبد را انجام داد؟ – اگر […]