نگاهی مختصر بر پاتولوژی ( آسیب شناسی )

آسیب شناسی (Pathology) از نظر لغوی از دو واژه پاتو (pathos) به معنی رنج، درد و عذاب و لوژی (logy= logos) به معنی مطالعه آمده است.

به شکل اختصاصی تر آسیب شناسی دستورالعملی ارتباطی است كه علوم پایه و تجربیات بالینی را در بر دارد و به منظور مطالعه تغییرات ساختاری و عملكردی در سلولها، بافتها و اندام ها كه زمینه بیماری ها (Diseases)  را به وجود می آورند اختصاص یافته است.

آسیب شناسی عبارت است از مطالعه و بررسی اختلال در مولكول ها، سلول ها، بافت ها و عملكرد كه در ارگانیسم های زنده در پاسخ به عوامل آسیب رسان یا محرومیت ها رخ می دهد.

بسیاری از این عوامل تركیبات شیمیایی هستند كه اغلب شامل فرآورده های دیگر ارگانیسم ها كه مهم ترین آنها میكروارگانیسم های پاتوژن یا بیماری زا ، می باشند. دیگر عوامل آسیب رسان اشكال متنوع انرژی از قبیل گرما، تشعشعات و نیروهای مكانیكی هستند كه در مقادیر زیادی اعمال می شوند. ضمن اینكه بیشتر شرایط مرضی، ناشی از در معرض قرارگرفتن بافتهای بدن با مواد آسیب رسان می باشد، ولی محرومیت از عناصر غذایی ضروری، از جمله پروتئین ها،‌ مواد معدنی، ویتامین ها، آب و اكسیژن نیز ممكن می باشد.

به همان اندازه دارای آثار مضر و تخریب کننده باشد. فاكتورهای ژنتیكی نیز ممكن است دارای نقش مهمی در آسیب شناسی باشند.